Regulamin Hotelu Wodnik***

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

§1

Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

§2

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Późniejsze zwolnienie pokoju skutkuje naliczeniem kosztu kolejnej doby, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu w hotelu.

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi; może zaoferować inny pokój niż ten, w którym Gość mieszkał pierwotnie. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§4

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§5

Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „Cennik”. Hotel zastrzega sobie możliwość stosowania „ceny dnia” w wybranych okresach.

§6

W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę bezzwrotnego zadatku w wysokości 40% wartości pobytu lecz nie mniej niż wartość jednej doby. Osobom nieposiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa.

W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu, istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji, co należy ustalić z recepcją przed pierwotnym terminem rezerwacji pobytu. Wykorzystanie zadatku w innym terminie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z recepcją. Wartość jednostkowa usługi może ulec zmianie ze względu na sezonowość cenników. W przypadku anulacji rezerwacji bez ustalenia terminu wykorzystania wpłaconego zadatku, ulega on przepadkowi.

§7

Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 80% wartości usługi noclegowej.

§8

Należność za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju.

§9

Podczas rejestracji Gość hotelu zobowiązany jest do potwierdzenia tożsamości przez okazanie dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający identyfikację, Recepcjonista ma obowiązek odmówić zameldowania i wydania klucza do pokoju.

§10

Osobom postronnym nie udzielamy informacji o danych osobowych Gości zameldowanych w naszym Obiekcie.

§11

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

§12

Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 20.00.

§13

W momencie przekazania przez Recepcję kluczy do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

Przed wyjściem z pokoju prosimy o zakręcenie wody, zamknięcie okien, wyłączenie światła i urządzeń elektrycznych. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz. Klucze do pokoi, po ich zamknięciu, należy przy wyjściu zawsze pozostawiać w recepcji.

W przypadku zagubienia klucza, Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 złotych.

§14

Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych i osób odwiedzających. Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy zniszczeń wykrytych po opuszczeniu pokoju.

§15

Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.

§17

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:

 • używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia
 • używanie ognia otwartego.

Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.

§18

Na całym terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów i urządzeń do podgrzewania tytoniu z wyłączeniem wskazanego miejsca – palarni.

Za złamanie powyższego zakazu w pokoju hotelowym nakłada się karę w wysokości 300 złotych na pokrycie kosztów de-aromatyzacji pokoju. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżania pokoju i interwencji Straży Pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 2000 zł.

§19

Dzieci do lat 3 śpiące w łóżku rodziców lub w łóżeczku dziecięcym przebywają w Hotelu bezpłatnie. Łóżeczko wstawiane jest do pokoju bezpłatnie na życzenie, po wcześniejszym ustaleniu z Recepcją. Pobyt dzieci powyżej 3-go roku życia jest pełnopłatny.

§20

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i komfort innych Gości, prosimy o opiekę nad swoimi pociechami. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci (w tym ewentualne szkody) – odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Dzieci do ukończenia 13-go roku życia powinny przebywać pod opieką osób pełnoletnich.

§21

Przy organizacji większych imprez typu: konferencje, przyjęć weselnych i innych pobytów grupowych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi wraz w terminami płatności.

§22

Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie;
 • usługa bagażowa, przechowanie bagażu i depozyt.

§23

Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§24

Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 • Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§24

Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, przedmioty przechowywane będą w okresie ustawowym, a następnie zniszczone. Przedmioty użytku osobistego (bielizna osobista, akcesoria kosmetyczne) nie będą przechowywane.

§25

W Obiekcie zabronione jest:

 • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa) oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite;
 • zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących Gośćmi obiektu) w pokojach bez zgody kierownictwa w godzinach 20-7.

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§26

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Obiektu.

§27

W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 4 dni i mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie odpowiednich służb.

§28

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
 • bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług;
 • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;
 • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§29

W przypadku reklamacji i zastrzeżeń co do jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jeśli dostrzeżono usterki techniczne w pokoju, bądź nastąpiły inne okoliczności powodujące zakłócenie pobytu, Gość proszony jest o niezwłoczne ich zgłoszenie. Reklamacje zgłaszane w dniu wyjazdu lub po zakończeniu pobytu nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu, sygnału telewizyjnego, sygnału sieci komórkowych i innych następstw sił wyższych. Zakres usług obiektu oraz modyfikacje lub ograniczenia w świadczeniu niektórych usług mogą wynikać z odgórnie narzuconych obowiązujących przepisów lokalnych lub krajowych.

§30

Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.cmazur.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa w recepcji.

§30

Promocje, zniżki oraz oferty promocyjne nie łączą się.

§31

Wpłata zadatku lub rozpoczęcie pobytu w Hotelu są równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 kwietnia 2021 r.

W Hotelu Wodnik kochamy i akceptujemy zwierzęta.

Regulamin przyjmowania zwierząt w Hotelu Wodnik***

 1. Jeśli właściciel zwierzęcia planuje pobyt w Hotelu ze swoim pupilem, ma obowiązek zgłosić to przy dokonywaniu rezerwacji. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. W przypadku braku takich pokoi, przyjęcie zwierzęcia nie jest możliwe.
 2. Obiekt przyjmuje wyłącznie zwierzęta domowe za dodatkową opłatą, wykazaną w cenniku.
 3. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie hotelu, Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: amerykański pit bull terier, dog z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, dog kanaryjski, tosa, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) a także zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
 4. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia, odmówić zakwaterowania i zwrotu zadatku.
 5. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia, należy powiadomić o tym pracownika w dniu wykonywania rezerwacji.
 6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel.
 7. Dbając o bezpieczeństwo, w miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania zwierząt w pokoju bez opieki. Naruszenie tego zakazu może być podstawą do odmowy kontynuacji świadczenia usług noclegowych bez możliwości zwrotu opłat wniesionych przez Gości.
 9. Zakaz przebywania zwierząt na łóżku i innych meblach. Pościel oraz ręczniki nie powinny mieć kontaktu ze zwierzęciem.
 10. Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać nieczystości pozostawione przez swoje zwierzę.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji oraz sali telewizyjno-bilardowej.

Regulamin został zatwierdzony 14.04.2001r przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Turystycznego Centrum Mazur S.A.

Regulamin parkingu niestrzeżonego przy hotelu Wodnik*** w Giżycku

ZASADY OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin Parkingu zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych), zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Turystyczne Centrum Mazur S.A. w Giżycku zwaną dalej Obsługującym lub Hotelem.
 2. Przez Parking rozumie się oznakowany teren parkingowy przy Hotelu Wodnik w Giżycku obejmujący strefy:
  • Hotel Wodnik*** parking przed wejściem do hotelu
  • parking na zapleczu hotelu z wjazdem od ulicy Konarskiego lub Mickiewicza.
 3. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną faktycznie korzystającą z Parkingu i dróg wewnętrznych (kierującą pojazdem) lub właściciela pojazdu zaparkowanego na Parkingu albo drogach dojazdowych (wewnętrznych) bądź w innych miejscach do tego nie przeznaczonych. W razie braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu bądź osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem pojazdu lub posiadaczem pojazdu na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Przez Obsługującego rozumie się pracowników Przedsiębiorstwa Turystycznego Centrum Mazur S.A. w Giżycku oraz wszelkie inne osoby, przy pomocy, których Przedsiębiorstwo Turystyczne Centrum Mazur S.A. w Giżycku wykonuje czynności związane z obsługą i zarządzaniem Parkingiem.
 5. Przez Informację rozumie się Recepcję Hotelu Wodnik, kompetentną m.in. do obsługi Użytkowników Parkingu.
 6. Miejsca parkingowe przeznaczone są dla samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony. Parkowanie autobusów jest dozwolone tylko dla autobusów gości hotelowych.

§2

 1. Regulamin i cennik opłat parkingowych zwany dalej Cennikiem są dostępne na stronie internetowej Obsługującego (www.cmazur.pl). Ceny uwidocznione w cenniku są cenami brutto.
 2. Obsługujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika w każdym czasie, poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej Obsługującego (www.cmazur.pl).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021 r.

§3

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu Użytkownik zawiera z Obsługującym umowę najmu miejsca parkingowego, tj. Obsługujący oddaje Użytkownikowi do dyspozycji Parking w celu zajęcia na nim jednego miejsca parkingowego na czas określony, odpowiadający czasowi postoju pojazdu, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem.
 2. Opłatę za najem miejsca parkingowego nalicza się od chwili udostępnienia miejsca parkingowego Użytkownikowi, zgodnie z Cennikiem i według zasad wskazanych w § 4 Regulaminu.
 3. Po upływie czasu postoju Użytkownik zobowiązany jest opuścić pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu Parkingu poczytuje się, iż korzystanie z miejsca parkingowego jest bezumowne. Obsługujący nie wyraża zgody na przedłużenie umowy najmu na czas nieoznaczony.
 4. W przypadku pozostawienia pojazdu bez zgody Obsługującego i uregulowania opłaty, Obsługujący ma prawo do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika .
 5. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Parkingu oraz z Cennikiem. W przypadku nie zaakceptowania zasad Regulaminu lub Cennika, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy najmu miejsca parkingowego i zobowiązany jest niezwłocznie opuścić pojazdem teren Parkingu.

§4

 1. Parking jest płatny i NIESTRZEŻONY, czynny przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Obsługujący może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.
 3. Wysokość opłaty parkingowej określa Cennik.
 4. Opłatę parkingową należy uiścić w recepcji hotelu niezwłocznie po wjeździe na parking.

§5

 1. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie Parkingu, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Obsługującego z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu.
 3. Zabrania się wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, o których mowa w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10.2002r., (Dz. U. Nr 199, poz.1671 z późniejszymi zmianami); w przypadku niezastosowania się do zakazu i konieczności podjęcia działań przez upoważnione służby, ich kosztami będzie obciążony Użytkownik.

§6

 1. Pozostawiając pojazd na miejscu parkingowym należy:
  1. wyłączyć silnik pojazdu,
  2. zabezpieczyć pojazd przed użyciem go przez osoby trzecie,
  3. zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych w pojeździe systemów alarmowych tak, aby sygnały alarmowe wysyłane były jedynie w uzasadnionych przypadkach,
  4. pozostawić numer kontaktowy w recepcji.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Obsługującemu, bądź innym Użytkownikom, w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu, dróg dojazdowych (wewnętrznych), a także miejsc nie przeznaczonych do parkowania.

§7

 1. Na terenie Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) Użytkownik zobowiązany jest:
  1. stosować się w szczególności do Regulaminu, przepisów ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz znaków drogowych,
  2. poruszać się z prędkością nie większą niż 5 km/h,
  3. zachować szczególną ostrożność, w szczególności podczas parkowania i wykonywania pojazdem innych manewrów,
  4. ustawić pojazd na miejscu parkingowym wyznaczonym liniami, bez ich zasłaniania,
  5. podporządkować się poleceniom Obsługującego oraz innych uprawnionych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie ruchu na Parkingu.

§8

 1. Wszelkie uszkodzenia pojazdów, a w szczególności powstałe podczas manewrowania, należy niezwłocznie zgłaszać Obsługującemu oraz Policji.
 2. W przypadku kolizji drogowej i wypadków drogowych powstałych na terenie Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j., Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
 3. Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających z Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.
 4. Każdy, kto wie o zaistniałym na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych), zdarzeniu drogowym tj. kolizji lub wypadku, w szczególności zdarzeniu, w którym ucierpieli ludzie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Obsługującego i pogotowie ratunkowe.

Zatwierdził Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Turystycznego Centrum Mazur S. A. Giżycko, 14.04.2021r.