Działając zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych ( Dz. U.UE.L.2016.119.1), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” S.A. z siedzibą w Giżycku przy ul.3 Maja 2 KRS: 0000073179 NIP 845-000-09-26 REGON 790500481, zwane dalej „Hotelem” lub „Campingiem”

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
Dane Pani/Pana przetwarzane są w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.
Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
a/ w celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności
b/ w celu rozpatrzenia reklamacji
możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko( również dziecka); adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); numer telefonu; adres e-mail; data urodzenia dziecka; dane przedsiębiorstwa w tym nr NIP ( w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo); nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego); dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu; nr dokumentu tożsamości/PESEL; numer karty płatniczej i inne dane karty; numer rezerwacji, monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, telewizja itp.); zarządzanie dostępem do pokoi;
UWAGA ! dane dzieci zbierane są w celu ustalenia przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna)
Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
a/ monitorowania korzystania z usług (telefon, bar, restauracja itp.)
b/ zarządzania dostępem do pokoi
c/ w celu wykorzystywania cookies (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na ich wykorzystanie)

Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w celu spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat lub tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

Dane osobowe ( w tym komentarze i sugestie Gości) zbieramy również od Pana/Pani w celu ulepszania i modyfikacji oferowanych przez naszą firmę usług, audytów , zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i Gościom, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, administrowania strona internetową zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu i Campingu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych oraz zapobieganie oszustwom) .
a/ dodatkowo przetwarzamy takie dane osobowe, jak: wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego; adres IP; data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym
UWAGA! Dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć .
Jeżeli chciałby/chciałaby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy postępować zgodnie z punktem 6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne tzn. do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co czasami wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe współpracującym z nami firmom obsługującym szybkie płatności, firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

Korzystamy także z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
Okres przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.


UWAGA! w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Przysługujące uprawnienia:

Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
otrzymania kopii danych
przenoszenia danych osobowych.

UWAGA! w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu spełnienia uprawnień, tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować przekazując swoje deklaracje:
recepcjoniście Hotelu/Campingu.
wysyłając list na adres P.T. ”Centrum Mazur” S.A. ul.3 Maja 2 11-500 Giżycko
wysyłając maila : sekretariat@cmazur.pl

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
P.T. ”Centrum Mazur” S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej www.cmazur.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.