Regulamin sal restauracyjnych w Hotelu Wodnik***

Restauracji głównej, Sali Kominkowej i Sali Francuskiej

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin został przyjęty przez właściciela sal restauracyjnych w Hotelu Wodnik *** zlokalizowanych w Giżycku, ul. 3 Maja 2  – Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” S.A. w Giżycku.

2. Każdy z gości Sal Restauracyjnych w Hotelu Wodnik***- Restauracji głównej, Sali Kominkowej i Sali Francuskiej zwanych w dalszej części Salami Restauracyjnymi jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Wejście na teren Sal Restauracyjnych Hotelu Wodnik *** jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje na terenie sal Restauracyjnych, na który składają się: Restauracja główna, Sala Kominkowa, Sala Francuska oraz taras przy Restauracji Głównej.

§ 2. Sale Restauracyjne

1. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem 87 428 38 72 wew. 2 lub osobiście w Restauracji. Rezerwacje są ważne przez 30 minut od godziny wskazanej
w rezerwacji.
2. Na terenie Sal Restauracyjnych można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w Restauracji głównej, chyba że została udzielona grzecznościowa zgoda kierownika Gastronomii na spożycie innych posiłków i napojów. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie i jakość.
3. Za dzieci na terenie Sal Restauracyjnych i całego obiektu Hotelu Wodnik*** odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki, kierownictwo
i obsługa Sal Restauracyjnych i Hotelu Wodnik *** nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
4. Obsługa Sal Restauracyjnych nie odpowiada za rzeczy pozostawione na ich terenie bez opieki.
5. Niedozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren Sal Restauracyjnych, z zastrzeżeniem psów-przewodników osób niewidomych lub psów-opiekunów osób niepełnosprawnych – psy te muszą mieć wyraźne oznakowanie oraz znajdować się na smyczy.
Zakaz wprowadzania zwierząt nie obowiązuje na terenie tarasu restauracyjnego.
6. Palenie wyrobów tytoniowych oraz korzystanie z papierosów elektroniczny dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonej palarni.
7. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nieobsłużone.
8. Osobom poniżej 18. roku życia, a także osobom nietrzeźwym nie sprzedaje się napojów alkoholowych.
9. Na terenie Sal Restauracyjnych nie można odtwarzać muzyki z różnego rodzaju nośników, chyba że została udzielona grzecznościowa zgoda kierownika Gastronomii.
10. Karta alergenów jest dostępna do wglądu na bufecie śniadaniowym.
11. Rachunek z jednego stolika może zostać podzielony na kilka mniejszych rachunków, z zastrzeżeniem, że obsługa Restauracji może nie wyrazić na to zgody, jeśli w wyniku podziału powstanie więcej niż 5 rachunków.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące posiłków uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, cena reklamowanego posiłku zostanie zwrócona lub
zostanie on przygotowany ponownie w należyty sposób, wg wyboru klienta.
3. W ramach dodatkowej rekompensaty kierownik Gastronomii może udzielić gratisu w postaci napoju lub dania o wyższej cenie niż reklamowane.


§ 4. Bezpieczeństwo

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Sal Restauracyjnych zobowiązane są do zachowania zgodnego z przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz niezakłócania porządku oraz spokoju innych osób.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Sal Restauracyjnych zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i rozporządzeń z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
3. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa gości na terenie Sal Restauracyjnych jest zainstalowany monitoring.
4. Obsługa może wyprosić lub odmówić wstępu do Sal Restauracyjnych każdej osobie łamiącej postanowienia Regulaminu, włącznie z osobami mającymi w Salach Restauracyjnych rezerwacje stolików, w szczególności w stosunku do osób:
1) zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i pozostałych gości;
2) uniemożliwiających lub utrudniających pracę obsłudze lub wizytę pozostałym gościom;
3) będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
4) które, mimo zakazu, próbują wnieść oraz spożywać własne posiłki i napoje na teren Sal Restauracyjnych;
5) przebywających w Salach Restauracyjnych ze zwierzętami, jeżeli zwierzę zachowuje się
agresywnie;
6) palących wyroby tytoniowe lub korzystających z papierosów elektronicznych w innych miejscach niż do tego wyznaczonych;
7) nieprzestrzegających przepisów z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Sal Restauracyjnych gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
6. Osoby wchodzące do Sal Restauracyjnych maja obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. W przypadku takiego zachowania, obsługa Sal Restauracyjnych jest uprawniona do wezwania ochrony obiektu lub policji.
7. Zakazuje się wnoszenia do Sal Restauracyjnych broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.


§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w barze Restauracji oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” S.A. w Giżycku www.cmazur.pl w zakładce restauracja.

2. Właściciel Sal Restauracyjnych zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2023 r.