Regulamin restauracji

§1

Postanowienia ogólne:

1. Restauracja w Hotelu Wodnik przy ul.3 Maja 2 11-500 Giżycko stanowi własność Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur „z siedzibą w Giżycku

2. Na terenie restauracji i tarasu można spożywać posiłki, napoje oraz napoje alkoholowe zakupione wyłącznie w restauracji.

3. Obsługa może odmówić wstępu do restauracji każdej osobie bez podania konkretnej przyczyny. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec:

a) osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich

 

b) osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

 

c)osób o wyzywającym i nieestetycznym ubiorze

§2

1. Właściciel lokalu jest uprawniony do utrwalenia imprez odbywających się restauracji.

2. Właściciel lokalu utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

3. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacja postanowień regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć, filmów, z wizerunkiem uczestników imprezy.

 

4. Za szkody materialne wyrządzone na terenie restauracji gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

 

5. Dokonanie jakiegokolwiek zakupu na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

6. Za rzeczy pozostawione na terenie restauracji nie odpowiadamy.

7. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz dostępy w restauracji .

8. Przedsiębiorstwo Turystyczne „Centrum Mazur” nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych, itp.

9. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

10. Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą koszty szkód wyrządzonych przez dzieci.

11. Nie ponosimy odpowiedzialności za dzieci.

12. Na terenie restauracji obowiązuje całkowity zakaz wstępu zwierząt. Zakaz ten nie obejmuje tarasu.

13. Regulamin obowiązuje od 01.06.2015