skontaktuj się z nami

zadzwoń: (+48) 87 428 38 71

napisz: recepcja@cmazur.pl

 • 10
 • 3
 • 5
 • 4
 • 8
 • 2
 • 1
 • 9
 • 6
 • 7
 • Recepcja
 • Restaurant entrance
 • Bilard 1
 • Restauracja 1
 • Korytarz do windy
 • Wodnik slider 1
 • AWT_3533
 • Lobby 1
 • Lobby bilard
 • Restauracja 2
 • Restauracja 3
 • Toaleta parter 1
 • Toaleta parter 2
 • Toaleta w pokoju
 • AWT_3478
 • AWT_3485
 • Bilard 2
 • AWT_3490
 • AWT_3501
 • AWT_3531
 • AWT_3562
 • AWT_3583

ZASADY OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin Parkingu zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych), zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Turystyczne Centrum Mazur S.A. w Gizycku zwaną dalej Obsługującym lub Hotelem.
 2. Przez Parking rozumie się oznakowany teren parkingowy przy Hotelu Wodnik w Giżycku obejmujący strefy:
  • Hotel Wodnik *** parking przed wejściem do hotelu i parking na zapleczu hotelu wjazd od ulicy Komarskiego lub Mickiewicza.
  • Miejsca parkingowe przeznaczone są dla samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony.Parkowanie autobusów jest dozwolone tylko dla autobusów gości hotelowych.
 3. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną faktycznie korzystającą z Parkingu i dróg wewnętrznych (kierującą pojazdem), lub właściciela pojazdu zaparkowanego na Parkingu albo drogach dojazdowych (wewnętrznych) bądź w innych miejscach do tego nie przeznaczonych.W razie braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu bądź osobę fizyczną lub prawną będącą właścicielem pojazdu lub posiadaczem pojazdu na podstawie umów cywilnoprawnych.
 4. Przez Obsługującego rozumie pracowników Przedsiębiorstwa Turystycznego Centrum Mazur S.A. w Gizyckuoraz wszelkie inne osoby, przy pomocy, których Przedsiębiorstwo Turystyczne Centrum Mazur S.A. w Gizycku wykonuje czynności związane z obsługąi zarządzaniem Parkingiem.
 5. Przez Informację rozumie się recepcję Hotelu Wodnik, kompetentną m.in. do obsługi Użytkowników Parkingu.

 

§2

 1. Regulamin, cennik opłat parkingowych zwany dalej Cennikiem są dostępne na stronie internetowej Obsługującego (www.cmazur.pl) Ceny uwidocznione w cenniku są cenami brutto.
 2. Obsługujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika w każdym czasie, poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej Obsługującego (www.cmazur.pl).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2012 r.

 

§3

 1. Przez wjazd na teren Parkingu Użytkownik wyraża zgodę na zasady i warunki  korzystania z Parkingu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Przez wjazd na teren Parkingu zawarta umowa na korzystanie z miejsca parkingowego pomiędzy Obsługującym a Użytkownikiem.
 3. Opłatę za najem miejsca parkingowego nalicza się od chwili udostępnienia miejsca parkingowego Użytkownikowi, według zasad wskazanych w § 4 Regulaminu.

 

§4

 1. Parking jest płatny, DOZOROWANY I NIESTRZEŻONY, czynny przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Obsługujący może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania.
 3. Wysokość opłaty parkingowej określa Cennik.
 4. Opłatę parkingową należy uiścić przed udaniem się do pojazdu i opuszczeniem Parkingu w recepcji hotelu.

 

§5

 1. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie Parkingu, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Obsługującego z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu.
 3. Zabrania się wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, o których mowa w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10.2002r., (Dz. U. Nr 199, poz.1671 z późniejszymi zmianami); w przypadku niezastosowania się do zakazu i konieczności podjęcia działań przez upoważnione służby, ich kosztami będzie obciążony Użytkownik.

 

§6

 1. Pozostawiając pojazd na miejscu parkingowym należy:
  1. wyłączyć silnik pojazdu,
  2. zabezpieczyć pojazd przed użyciem go przez osoby trzecie,
  3. zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych w pojeździe systemów alarmowych tak, aby sygnały alarmowe wysyłane były jedynie w uzasadni w uzasadnionych przypadkach.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Obsługującemu, bądź innym Użytkownikom, w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu, dróg dojazdowych (wewnętrznych), a także miejsc nie przeznaczonych do parkowania.

 

§7

 1. Na terenie Parkingu oraz dróg dojazdowych (wewnętrznych) Użytkownik zobowiązany jest:
  1. stosować się w szczególności do Regulaminu, przepisów ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, póz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz znaków drogowych,
  2. poruszać się z prędkością nie większą niż 5 km/h,
  3. zachować szczególną ostrożność, w szczególności podczas parkowania i wykonywania pojazdem innych manewrów,
  4. ustawić pojazd na miejscu parkingowym wyznaczonym liniami, bez ich zasłaniania,
  5. podporządkować się poleceniom Obsługującego oraz innych uprawnionych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie ruchu na Parkingu.

 

§8

 1. Wszelkie uszkodzenia pojazdów, a w szczególności powstałe podczas manewrowania, należy niezwłocznie zgłaszać Obsługującemu oraz Policji.
 2. W przypadku kolizji drogowej i wypadków drogowych powstałych na terenie Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j., Dz. U. z 2005r. Nr 108, póz. 908 z późniejszymi zmianami).
 3. Obsługujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających z Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, wyrządzone przez inne osoby,a także spowodowane działaniem siły wyższej.
 4. Każdy, kto wie o zaistniałym na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych), zdarzeniu drogowym tj. kolizji lub wypadku, w szczególności zdarzeniu, w którym ucierpieli ludzie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Obsługującego i pogotowie ratunkowe.

 

Zatwierdzam Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Turystycznego Centrum Mazur S.A.
Giżycko, 2019r.