skontaktuj się z nami

zadzwoń: (+48) 87 428 38 71

napisz: recepcja@cmazur.pl

 • 10
 • 3
 • 5
 • 4
 • 8
 • 2
 • 1
 • 9
 • 6
 • 7
 • Recepcja
 • Restaurant entrance
 • Bilard 1
 • Restauracja 1
 • Korytarz do windy
 • Wodnik slider 1
 • AWT_3533
 • Lobby 1
 • Lobby bilard
 • Restauracja 2
 • Restauracja 3
 • Toaleta parter 1
 • Toaleta parter 2
 • Toaleta w pokoju
 • AWT_3478
 • AWT_3485
 • Bilard 2
 • AWT_3490
 • AWT_3501
 • AWT_3531
 • AWT_3562
 • AWT_3583

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

§1

Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

§2

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Późniejsze zwolnienie pokoju skutkuje naliczeniem kosztu kolejnej doby, co nie jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu w hotelu.

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi; może zaoferować inny pokój niż ten, w którym Gość mieszkał pierwotnie. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§4

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§5

Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „Cennik”. Hotel zastrzega sobie możliwość stosowania „ceny dnia” w wybranych okresach.

§6

W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę bezzwrotnego zadatku w wysokości 40% wartości pobytu lecz nie mniej niż wartość jednej doby. Osobom nieposiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa.

W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu, istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji, co należy ustalić z recepcją przed pierwotnym terminem rezerwacji pobytu. Wykorzystanie zadatku w innym terminie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z recepcją. Wartość jednostkowa usługi może ulec zmianie ze względu na sezonowość cenników. W przypadku anulacji rezerwacji bez ustalenia terminu wykorzystania wpłaconego zadatku, ulega on przepadkowi.

§7

Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 80% wartości usługi noclegowej.

§8

Należność za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji pokoju.

§9

Podczas rejestracji Gość hotelu zobowiązany jest do potwierdzenia tożsamości przez okazanie dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający identyfikację, Recepcjonista ma obowiązek odmówić zameldowania i wydania klucza do pokoju.

§10

Osobom postronnym nie udzielamy informacji o danych osobowych Gości zameldowanych w naszym Obiekcie.

§11

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

§12

Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 20.00.

§13

W momencie przekazania przez Recepcję kluczy do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

Przed wyjściem z pokoju prosimy o zakręcenie wody, zamknięcie okien, wyłączenie światła i urządzeń elektrycznych. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz. Klucze do pokoi, po ich zamknięciu, należy przy wyjściu zawsze pozostawiać w recepcji.

W przypadku zagubienia klucza, Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 złotych.

§14

Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych i osób odwiedzających. Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy zniszczeń wykrytych po opuszczeniu pokoju.

§15

Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.

§17

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:

-używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia;

-używanie ognia otwartego.

Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.

§18

Na całym terenie hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów i urządzeń do podgrzewania tytoniu z wyłączeniem wskazanego miejsca – palarni.

Za złamanie powyższego zakazu w pokoju hotelowym nakłada się karę w wysokości 300 złotych na pokrycie kosztów de-aromatyzacji pokoju. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżania pokoju i interwencji Straży Pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 2000 zł.

§19

Dzieci do lat 3 śpiące w łóżku rodziców lub w łóżeczku dziecięcym przebywają w Hotelu bezpłatnie. Łóżeczko wstawiane jest do pokoju bezpłatnie na życzenie, po wcześniejszym ustaleniu z Recepcją. Pobyt dzieci powyżej 3-go roku życia jest pełnopłatny.

§20

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i komfort innych Gości, prosimy o opiekę nad swoimi pociechami. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci (w tym ewentualne szkody) - odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Dzieci do ukończenia 13-go roku życia powinny przebywać pod opieką osób pełnoletnich.

§21

Przy organizacji większych imprez typu: konferencje, przyjęć weselnych i innych pobytów grupowych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi wraz w terminami płatności.

§22

Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

-udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

-budzenie;

-usługa bagażowa, przechowanie bagażu i depozyt.

§23

Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§24

Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§25

Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, przedmioty przechowywane będą w okresie ustawowym, a następnie zniszczone. Przedmioty użytku osobistego (bielizna osobista, akcesoria kosmetyczne) nie będą przechowywane.

§26

W Obiekcie zabronione jest:

-zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa) oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite;

-zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących Gośćmi obiektu) w pokojach bez zgody kierownictwa w godzinach 20-7.

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§27

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Obiektu.

§28

W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 4 dni i mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie odpowiednich służb.

§29

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

-warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;

-bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;

-profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług;

-wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;

-sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§30

W przypadku reklamacji i zastrzeżeń co do jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jeśli dostrzeżono usterki techniczne w pokoju, bądź nastąpiły inne okoliczności powodujące zakłócenie pobytu, Gość proszony jest o niezwłoczne ich zgłoszenie. Reklamacje zgłaszane w dniu wyjazdu lub po zakończeniu pobytu nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu, sygnału telewizyjnego, sygnału sieci komórkowych i innych następstw sił wyższych. Zakres usług obiektu oraz modyfikacje lub ograniczenia w świadczeniu niektórych usług mogą wynikać z odgórnie narzuconych obowiązujących przepisów lokalnych lub krajowych.

§31

Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.cmazur.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa w recepcji.

§32

Promocje, zniżki oraz oferty promocyjne nie łączą się.

§33

Wpłata zadatku lub rozpoczęcie pobytu w Hotelu są równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 14 kwietnia 2021 r.

 

W Hotelu Wodnik kochamy i akceptujemy zwierzęta.

Regulamin przyjmowania zwierząt w Hotelu Wodnik***

1. Jeśli właściciel zwierzęcia planuje pobyt w Hotelu ze swoim pupilem, ma obowiązek zgłosić to przy dokonywaniu rezerwacji. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. W przypadku braku takich pokoi, przyjęcie zwierzęcia nie jest możliwe.

2. Obiekt przyjmuje wyłącznie zwierzęta domowe za dodatkową opłatą, wykazaną w cenniku.

3. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie hotelu, Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: amerykański pit bull terier, dog z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, dog kanaryjski, tosa, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) a także zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

4. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia, odmówić zakwaterowania i zwrotu zadatku.

5. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia, należy powiadomić o tym pracownika w dniu wykonywania rezerwacji.

6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel.

7. Dbając o bezpieczeństwo, w miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu.

8. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania zwierząt w pokoju bez opieki. Naruszenie tego zakazu może być podstawą do odmowy kontynuacji świadczenia usług noclegowych.

9. Zakaz przebywania zwierząt na łóżku i innych meblach. Pościel oraz ręczniki nie powinny mieć kontaktu ze zwierzęciem bez możliwości zwrotu opłat wniesionych przez Gości.

10. Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać nieczystości pozostawione przez swoje zwierzę.

11. Zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji oraz sali telewizyjno-bilardowej.